banner
EL SINDICAT DELS POLICIES PER ALS POLICIES
UNA POLICIA AL SERVEI D'UN PAÍS
UN SINDICAT AL SERVEI DE LA POLICIA
SPC, AL TEU COSTAT
notícia
Consell de la Policia 06-03-2014

Dijous 6 de març va tenir lloc la darrera Sessió Ordinària del Consell de la Policia. A continuació us exposem un resum dels temes tractats.


PROCEDIMENT DE REHABILITACIÓ DE LES PERSONES FUNCIONÀRIES DEL CME.

Ens presenten el projecte de Decret pel qual s'aprova el procediment de rehabilitació de les persones funcionàries del CME. SME-CCOO, SPC i CAT-ME, demanem una esmena en l'article 2, lletra b del citat projecte de Decret que recull com a requisit a reunir per tal de poder sol·licitar la rehabilitació al cos de mossos d'esquadra, que la pena d'inhabilitació a la que s'hagi estat condemnat o condemnada no sigui superior als 6 anys, llevat que, en cas de penes superiors, per raons excepcionals degudament justificades ho acordi la persona titular del Departament competent en matèria de seguretat pública, sempre que la condemna no excedeixi dels deu anys.


En aquest sentit demanem que on diu 6 anys, hi digui 8 anys.


PROPOSTA D’ INSTRUCCIÓ SOBRE ABSÈNCIES DEL LLOC DE TREBALL PER ILT.

Ens diuen que la proposta d'instrucció sobre absències del lloc de treball per incapacitat temporal per motius de salut i per assistència consulta mèdica ja és proposta definitiva i que de totes les esmenes que havíem presentat, només ens n'admeten una i és que amb un sol justificant de visita al metge serà suficient per poder justificar les absències de més d'una jornada consecutiva de treball, sense necessitat d'haver d'anar cada dia d'absència a fer visita a metge per obtenir justificant.


Ens comenten que aquesta Instrucció la publicaran en breu i que estaran atents a possibles modificacions posteriors a la seva publicació, per adequar-la a la anunciada nova regulació estatal en la matèria que en breu també es publicarà.


INSTRUCCIÓ DE PERMISOS PER ASSUMPTES PERSONALS.

Respecte a la nova Instrucció de permisos per assumptes personals que va sortir fa uns dies publicada, demanem que enlloc de 33,50 hores de permís es faci el càlcul per dies i que siguin un total de 4 jornades de permís. L'Administració no admet l'esmena en tant en quant, segons la pròpia Administració manifesta, suposaria un greuge no només per altres col·lectius de la funció pública sinó també entre USC i la resta d'especialitats dins el mateix cos de mossos d'esquadra.


NOVA LLEI DE SEGURETAT PRIVADA I VIGILÀNCIA DELS CENTRES PENITENCIARIS.

Sobre la nova llei de seguretat privada i la possible substitució de la vigilància perimetral dels centres penitenciaris que actualment es realitza per part de mossos i que podria passar a ser efectuada per seguretat privada, l'Administració ens manifesta que la llei deixa la porta oberta a fer aquesta substitució però que de moment no tenen intenció de fer-ho. De fet, recordem que en darrer Consell de la Policia de 20 de desembre de 2013, el mateix Conseller d'Interior ens va manifestar que de moment no es tenia intenció d'implantar aquesta substitució degut a motius obvis econòmics i que prova d'això era la gradual substitució de la seguretat privada a comissaries i ara assumides per mossos per tal de reduir costos.


INSTRUCCIÓ DESPESES RENOVACIÓ BTP.

L'Administració ens manifesta que ha interposat recurs contra la sentència que dictava que la despesa del càrrec per renovació del BTP fos assumit per part de la DGP i que per tant, l’actual instrucció segueix vigent.


CRONOGRAMA I PROCESSOS SELECTIUS.

Ens lliuren un quadre a mode d'esquema de l'estat de situació dels processos selectius en curs però NO ens lliuren cap cronograma dels concursos que es preveuen publicar aquest any 2014 perquè estan pendents que es tanquin diverses modificacions que s'estan treballant actualment com per exemple la modificació dels períodes de permanència en especialitats.


No obstant, respecte als concursos, ens comuniquen que tenen previst de publicar aquest any 2014 concursos d'especialitats dels nivells 2,3 i 4 de les branques de seguretat ciutadana i investigació.


Nota: La subdirectora, en parlar del cronograma, ho va supeditar al tancament de l'acord amb les organitzacions sindicals. Evidentment, no acceptarem que utilitzin els processos selectius com a element de pressió.


RECLAMACIÓ PAGA 2012.

Respecte la reclamació de la part meritada de la paga 2012, l'Administració ens informa que hi ha tres sentències favorables a títol individual i davant les quals han hagut de retornar la quantia a les persones interessades. Que ahir mateix van arribar diverses sentències desestimatòries.


Davant les sentències favorables, l'Administració ha interposat recurs de cassació per interès de llei i per tant això automàticament atura totes les peticions d'extensió de la sentència que hi hagi fetes.


L'Administració ens informa que a nivell de tota la funció pública els consten aproximadament un total d'11.000 sol·licituds administratives d'extensió de la sentència. Desconeixen quantes d'elles son del col·lectiu de mossos d'esquadra.


La posició de l'Administració davant aquest escenari, és d'esperar novetats del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem.


COBRAMENT ÍNTEGRE DE LA PAGA 2014.

Respecte al cobrament íntegre de la paga de 2014 que l'Administració condicionava a l'impost dels dipòsits bancaris, no tenen de moment cap novetat al respecte.


No obstant això, sobre la paga 2014, el representant de Funció Pública va parlar que aquest any, ara mateix, s'ha previst que hi hagi la mateixa retallada que l'any 2013 i es cobraria la meitat de la paga al juny i l'altre meitat al desembre


COMISSIÓ DE SEGONA ACTIVITAT.

Demanem que s'obri una comissió de segona activitat per adequar l'actual Decret a les novetats normatives que han anat publicant-se darrerament. Vàrem demanar el compliment de la Disposició Transitòria I, per tal de convocar el concurs en compliment de la normativa (2 anys a partir de la publicació del Decret).


L'Administració pren nota de la petició i ens comunica que aquest mateix mes de març tres persones s'incorporaran a llocs de treball de suport tècnic.


ARMILLES INTERIORS.

Respecte a les armilles interiors, es preveu l'adjudicació a principi de juliol de 2014 i la primera entrega està prevista per la segona meitat de mes de novembre d'enguany, mantenint-se la previsió de calendari d'entrega que vam fer-vos pública en el darrer comunicat del consell de policia de 20 de desembre de 2013.El conseller d'Interior manifesta que no es té cap intenció de lliurar les armilles interiors primer als qui van fer l'enquesta i nega aquest extrem.


NETEJA DE COMISSARIES.

Plantegem a l'Administració de la necessitat de potenciar la neteja de comissaries fent esment especialment al sector dels menjadors i degut a que precisament ara que no ens lliuren vals menjador molts companys i companyes fan el 18 a comissaria.


PARC MÒBIL.

Respecte al parc mòbil, l'Administració ens informa que entre juliol i setembre de 2014 hi ha previst el lliurament de 833 nous vehicles.


Elevem queixa de maca de vehicles mampara en algunes regions i el greu problema de seguretat que això suposa i en prenen nota.


COMITÈ D’ÈTICA.

Respecte l’elaboració del comitè d'ètica, demanem la presència de tots els sindicats representatius i motivació per la qual només té representació el secretari general del SICME.


El Conseller d'Interior manifesta que és decisió seva de no comptar amb els sindicats representatius i que en qualsevol cas el secretari general del SICME i és present per la seva trajectòria professional i no en representació del sindicat SICME.


RETIRADA DE LA GESTIÓ DE LA POLICIA PER PART DE RAJOY.

Pel que fa a les declaracions en premsa per part del Conseller d'Interior en les quals manifestava: " La possibilitat que Rajoy retiri al Govern la gestió de la policia", el Conseller ens manifesta que es van treure de context unes declaracions que va fer a un únic mitjà de comunicació i que en cap cas va voler dir això.


BLINDATGE DELS SERVEIS DE PORTA (PEIXERES).

Demanem a l'Administració el tancament dels serveis de porta (peixeres) i de pilones a comissaries per evitar incidents i encastaments. l'Administració manifesta que ho estan estudiant però que no veuen que per alguns fets ocorreguts ara haguem de tenir una percepció d'inseguretat més alta del que realment hi ha.


TANCAMENT DE LA SALA DE LA SEU D’ URGELL.

Demanem que respecte al tancament de la sala de comandament de la Seu d'Urgell, s'ofereixi d'obtenir plaça en propietat a una altra sala de manera voluntària als agents afectats pel tancament, ja sigui la de ponent o la de Reus per tal d'aprofitar la seva experiència i formació específica en les tasques pròpies de sala. S'ho estudiaran.DENEGACIÓ SISTEMÀTICA DE PERMUTES.

Demanem informació respecte a les permutes que sembla es deneguen sistemàticament. L'Administració manifesta que en cap cas hi ha denegacions sistemàtiques i que tan es donen casos de permutes favorables com de desfavorables.


PLACES FIXES DE UI A BARCELONA.

Sobre les places fixes de UI a Barcelona i la possibilitat que es faci el mateix tracte que s'ha fet aquest any passat amb USC Barcelona, ens manifesten que és un compromís adquirit per l'Administració però que no saben quan el faran efectiu.


DOBLE CÀSTIG PELS AGENTS SANCIONATS D’ ESPECIALITATS.

Sobre els agents sancionats d'especialitats que a més de la sanció de sou i feina són "castigats" amb pèrdua del lloc de treball d'especialitat, manifestem que això és aplicar un càstig doble. L'Administració ens manifesta que ho seguiran fent així.


DEMANDA DE VOLUNTARIS A LA RP GIRONA.

Demanem informació a l'Administració respecte a la demanda de voluntaris a la RPGirona per tal de cobrir llocs de treball a USC l'Escala i a C.P. Puig de les Basses.


L'Administració ens informa que l'oferiment a C.P. Puig de les Basses s'està fent només a RPGirona però que si no es cobreixen necessitats s'ampliarà a la resta de territori. Això es faria efectiu entre juny i octubre.


VIELHA I COMPLIMENT DEL MANAMENT 467/X.

Hem deixat clar que encara no s'ha efectuat el compliment de la resolució parlamentària i que, com no pot ser d'altra manera, continuarem demanant que el Govern posi a disposició dels agents afectats un alberg, una residència, un habitatge o similar a un preu assumible o, si això no és possible, els traslladi a una altra destinació que els permeti assumir el cost de la residència.


PORTAL WEB PER LA PREVENCIÓ DELS RISCOS LABORALS.

Proposem incorporar un portal informàtic sobre la prevenció de riscos laborals en el CME accessible des de fora dels centres de treball (aprofitant o similar a la plataforma ATRI) com una eina més per atendre les necessitats actuals dels treballadors/res sobre informació, formació, atenció personalitzada i gestions relacionades amb els riscos laborals en el Cos.


Barcelona, a 7 de març de 2014SPC     SME-CCOO    CAT-ME

fitxers
divendres, 7 / març / 2014
comentaris (0)
publicar
Els comentaris es publicaran subjectes a la moderació segons les normes per a comentar. Aquestes normes són d'obligat compliment i es revisarà que així sigui abans de la publicació del comentari.